Kancelaria Kurii

Wydział

Kancelarią Kurii kieruje kanclerz, który jednocześnie pełni urząd wikariusza biskupiego ds. sakramentalnych. W wypełnianiu powierzonych mu zadań współpracują z nim wicekanclerz i notariusz oraz inni pracownicy kancelarii.

Do zadań kancelarii Kurii należy:

 1. Troska o redagowanie i wysyłanie oficjalnych dokumentów i pism urzędowych, zwłaszcza wszelkiego rodzaju akt jurysdykcyjnych, czyli dekretów, dyspens, zaświadczeń, zawiadomień, rozporządzeń i zezwoleń;
 2. Udzielanie dyspens i zezwoleń w sprawach dotyczących posługi sakramentalnej;
 3. Przedkładanie spraw bieżących Arcybiskupowi i wikariuszom generalnym;
 4. Kierowanie spraw do poszczególnych wydziałów i osób, według kompetencji;
 5. Porządkowanie akt kurialnych oraz prowadzenie archiwum z dokumentami bieżącymi;
 6. Gromadzenie i przechowywanie akt personalnych księży Archidiecezji Warszawskiej;
 7. Udostępnianie akt uprawnionym osobom i instytucjom oraz wydawanie im autentycznych odpisów;
 8. Interweniowanie w parafiach archidiecezji w sprawach bieżących;
 9. Udzielanie informacji w sprawach administracyjnych i prawno-kanonicznych;
 10. Prowadzenie rejestru pism urzędowych;
 11. Strzeżenie pieczęci kurialnych;
 12. Przechowywanie testamentów złożonych przez księży;
 13. Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji kurialnej;
 14. Opracowanie Wiadomości Archidiecezjalnych Warszawskich;
 15. Informowanie o pogrzebach księży i załatwianie, we współpracy z ekonomem, spraw testamentowych;
 16. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Arcybiskupa i wikariuszy generalnych.

REGULAMIN KURII METROPOLITALNEJ WARSZAWSKIEJ

Aktualności
Położenie
1
1

Kancelaria Kurii